ICCS

วิทยาลัยชุมชนแพร่
     ระดับการศึกษา อนุปริญญา
      หน่วยจัดวิทยาลัยชุมชนแพร่ / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก
           รับสมัคร รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษา 1