ICCS

วิทยาลัยชุมชนตาก
     ระดับการศึกษา อนุปริญญา
      หน่วยจัดโรงพยาบาลบ้านตาก / สถานที่จัดโรงพยาบาลบ้านตาก
           รับสมัคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับอนุปริญญา (หน่วยจัดการศึกษามูลนิธิโรงพยาบาลบ้านตาก) ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษา 2
      หน่วยจัดโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน (ราษฎรบำรุง) / สถานที่จัดโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน (ราษฎรบำรุง)
           รับสมัคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับอนุปริญญา (หน่วยจัดการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน (ราษฎรบำรุง)) ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษา 2
      หน่วยจัดโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว / สถานที่จัดโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
           รับสมัคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับอนุปริญญา (หน่วยจัดการศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว)) ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษา 2
      หน่วยจัดวิทยาลัยชุมชนตาก / สถานที่จัดวิทยาลัยชุมชนตาก
           รับสมัคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับอนุปริญญา (หน่วยจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนตาก) ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษา 2