ICCS

วิทยาลัยชุมชนตาก
     ระดับการศึกษา อนุปริญญา
      หน่วยจัดโรงพยาบาลบ้านตาก / สถานที่จัดโรงพยาบาลบ้านตาก
           รับสมัคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับอนุปริญญา (หน่วยจัดการศึกษามูลนิธิโรงพยาบาลบ้านตาก) ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษา 2