ICCS

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่


กำหนดการหลักสูตร

ลำดับ รุ่นที่/กลุ่มที่ วันที่สอน ค่าบำรุง
การศึกษา
จำนวนที่เปิดรับ สถานที่จัด
ชื่อหลักสูตร : การตัดเย็บชุดสตรีพหุวัฒนธรรม
1 1/1 1 - 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 60 25 อาคารอเนกประสงค์ชุมชนบ้านแป-ระใต้ หมูที่ 4 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล [วิทยาลัยชุมชนสตูล]
ชื่อหลักสูตร : การตัดต่อวิดีโอด้วยสมาร์ทโฟน
2 1/1 28 - 30 เมษายน พ.ศ. 2566 90 20 สำนักปฏิบัติธรรมป่าโมกข์ธรรมาราม ต.หนองสังข์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว [วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว]
ชื่อหลักสูตร : การรักษาพยาบาลด้านการแพทย์แผนไทย
3 1/1 21 - 30 เมษายน พ.ศ. 2566 300 20 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ม.3 ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว [วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว]
ชื่อหลักสูตร : การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ
4 2/2 18 - 25 เมษายน พ.ศ. 2566 60 51 ศูนย์เรียนรู้ชุมชนม่วงไข่ ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร [วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร]
ชื่อหลักสูตร : ร่มผ้าขาวม้า
5 1/1 5 - 7 เมษายน พ.ศ. 2566 90 20 บ้านหนองโกวิทย์ ม.7 ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว [วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว]
ชื่อหลักสูตร : การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง
6 1/1 4 - 5 เมษายน พ.ศ. 2566 36 23 กลุ่มวิสาหกิจขุมชนแปลงใหญ่ปลาตะเพียนละลุ ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว [วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว]
ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรการทำอาหาร-ขนมเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
7 1/1 4 - 8 เมษายน พ.ศ. 2566 30 20 ศูนย์อาหารเศรษฐกิจพอเพียง บ้านพุทธนิมิต หมู่ที่ 9 ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา [วิทยาลัยชุมชนสงขลา]
ชื่อหลักสูตร : การออกแบบเสื้อ กระโปรง กางเกงจากผ้าหมักโคลนและฝ้ายตะหลุง
8 1/1 3 - 10 เมษายน พ.ศ. 2566 60 25 ศาลาประชาคมบ้านเหล่านางาม ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร [วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร]
ชื่อหลักสูตร : แผนธุรกิจชุมชน
9 1/1 3 - 7 เมษายน พ.ศ. 2566 60 20 หอประชุมบ้านฮากฮาน ตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน [วิทยาลัยชุมชนน่าน]
ชื่อหลักสูตร : ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
10 1/1 1 - 23 เมษายน พ.ศ. 2566 225 20 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ม.3 ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว [วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว]
ชื่อหลักสูตร : การย้อมผ้าและย้อมเส้นใยจากสีธรรมชาติ
11 2/1 31 มีนาคม - 3 เมษายน พ.ศ. 2566 60 25 บ้านนาสะแบง ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร [วิทยาลัยชุมชนยโสธร]
ชื่อหลักสูตร : การปลูกผักสลัดอินทรีย์
12 1/1 30 มีนาคม พ.ศ. 2566 18 20 กลุ่มวิสาหกิจขุมชนแปลงใหญ่ปลาตะเพียนละลุ ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว [วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว]