ICCS

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่


กำหนดการหลักสูตร

ลำดับ รุ่นที่/กลุ่มที่ วันที่สอน ค่าบำรุง
การศึกษา
จำนวนที่เปิดรับ สถานที่จัด
ชื่อหลักสูตร : การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร
1 1/1 26 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567 150 20 อาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 2 บ้านลำไพลตก ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา [วิทยาลัยชุมชนสงขลา]
ชื่อหลักสูตร : การทำผ้ามัดย้อมและผ้าพิมพ์ลายเบื้องต้น
2 2/1 24 - 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 30 20 โรงเรียนเพียงหลวง 17 (บ้านแสง์) ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว [วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว]
ชื่อหลักสูตร : การทำอาหาร-ขนมเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
3 1/1 24 - 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 150 20 อาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 6 บ้านควนเจดีย์ ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา [วิทยาลัยชุมชนสงขลา]
ชื่อหลักสูตร : การผูกผ้าในงานพิธีต่างๆ
4 1/1 20 - 23 มิถุนายน พ.ศ. 2567 60 25 ชุมชนบ้านดู่ทุ่ง ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร [วิทยาลัยชุมชนยโสธร]
ชื่อหลักสูตร : การทำของที่ระลึกจากเศษหนัง
5 2/1 20 - 25 มิถุนายน พ.ศ. 2567 90 20 บ้านหนองทองหลาง ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร [วิทยาลัยชุมชนยโสธร]
ชื่อหลักสูตร : การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากเมล่อน
6 1/1 20 - 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 60 20 สวนนายโญ ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว [วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว]
ชื่อหลักสูตร : ของที่ระลึกในงานประเพณี
7 1/1 19 - 22 มิถุนายน พ.ศ. 2567 60 25 บ้านหนองเรือ ตำบลหนองเรือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร [วิทยาลัยชุมชนยโสธร]
ชื่อหลักสูตร : การย้อมผ้าและย้อมเส้นใยจากสีธรรมชาติ
8 2/1 19 - 22 มิถุนายน พ.ศ. 2567 60 25 บ้านค้อวัง ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร [วิทยาลัยชุมชนยโสธร]
ชื่อหลักสูตร : การทำอาหาร-ขนมเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
9 2/1 17 - 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 150 20 อาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 2 บ้านลำไพลตก ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา [วิทยาลัยชุมชนสงขลา]
ชื่อหลักสูตร : การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองจังหวัดยโสธร
10 2/1 16 - 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 90 20 บ้านคำครตา ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร [วิทยาลัยชุมชนยโสธร]
ชื่อหลักสูตร : การนวดสปาหน้า
11 1/1 15 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2567 30 20 ศูนย์การเรียนรู้โกปี้นาข่า ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล [วิทยาลัยชุมชนสตูล]
ชื่อหลักสูตร : การทำแกงอ่อมอีสาน
12 1/1 14 - 17 มิถุนายน พ.ศ. 2567 60 25 บ้านดู่ทุ่ง หมู่ 11 ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร [วิทยาลัยชุมชนยโสธร]
ชื่อหลักสูตร : การทำสบู่สมุนไพร
13 1/1 13 - 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567 36 50 องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว [วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว]
ชื่อหลักสูตร : การทำแหนม
14 2/1 13 - 16 มิถุนายน พ.ศ. 2567 60 25 บ้านเรียง ม.8 ตำบลไผ่ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร [วิทยาลัยชุมชนยโสธร]
ชื่อหลักสูตร : การย้อมผ้าและย้อมเส้นใยจากสีธรรมชาติ
15 1/1 12 - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2567 60 25 บ้านสร้างแป้น ตำบลสงยาง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร [วิทยาลัยชุมชนยโสธร]
ชื่อหลักสูตร : อาหารว่างและเครื่องดื่ม
16 3/1 11 - 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567 90 30 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง ต.ไทรทอง อ.คลองหาด จ.สระแก้ว [วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว]
ชื่อหลักสูตร : การทำผ้ามัดย้อม
17 1/1 10 - 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567 150 20 อาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 8 บ้านปริก ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา [วิทยาลัยชุมชนสงขลา]
ชื่อหลักสูตร : การแต่งหน้า
18 1/1 4 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 18 31 โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร [วิทยาลัยชุมชนพิจิตร]
ชื่อหลักสูตร : งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
19 1/1 4 มิถุนายน - 20 สิงหาคม พ.ศ. 2567 36 21 โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร [วิทยาลัยชุมชนพิจิตร]
ชื่อหลักสูตร : การบังคับและการซ่อมบำรุงรักษาอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (โดรน) เพื่อการเกษตร
20 1/1 4 มิถุนายน - 10 กันยายน พ.ศ. 2567 45 15 โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร [วิทยาลัยชุมชนพิจิตร]
ชื่อหลักสูตร : การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีตามสมัย
21 1/1 4 - 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567 375 25 ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยชุมชนยะลา ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา [วิทยาลัยชุมชนยะลา]
ชื่อหลักสูตร : การผลิตขนมปังเพื่ออาชีพ
22 3/3 1 - 23 มิถุนายน พ.ศ. 2567 480 25 ห้องครัวฮาลาล วิทยาลัยชุมชนปัตตานี [วิทยาลัยชุมชนปัตตานี]
ชื่อหลักสูตร : ยุวเกษตรอินทรีย์ (การปลูกพืช)
23 1/1 31 พฤษภาคม - 6 กันยายน พ.ศ. 2567 45 16 โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร [วิทยาลัยชุมชนพิจิตร]
ชื่อหลักสูตร : ช่างปะยาง
24 1/1 30 พฤษภาคม - 5 กันยายน พ.ศ. 2567 30 14 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร [วิทยาลัยชุมชนพิจิตร]
ชื่อหลักสูตร : เทคนิคการติดตั้งเครื่องเสียง
25 2/2 30 พฤษภาคม - 5 กันยายน พ.ศ. 2567 30 15 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร [วิทยาลัยชุมชนพิจิตร]
ชื่อหลักสูตร : ช่างตัดโลหะด้วยเเก๊ส
26 2/2 30 พฤษภาคม - 5 กันยายน พ.ศ. 2567 30 15 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร [วิทยาลัยชุมชนพิจิตร]
ชื่อหลักสูตร : การสร้างงาน Animation ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
27 1/1 30 พฤษภาคม - 5 กันยายน พ.ศ. 2567 30 15 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร [วิทยาลัยชุมชนพิจิตร]
ชื่อหลักสูตร : การเลี้ยงผึ้งชันโรง
28 1/2 30 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 60 20 อาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 11 บ้านลำเปาเหนือ ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา [วิทยาลัยชุมชนสงขลา]