ICCS

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
     ระดับการศึกษา อนุปริญญา
      หน่วยจัดวิทยาลัยชุมชนปัตตานี / โรงเรียนวัดมะกรูด (อินทองอนุสรณ์)
           รับสมัคร รับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษา 1
      หน่วยจัดวิทยาลัยชุมชนปัตตานี / สถานที่จัดโรงเรียนเทศบาลบ้านตะลุบัน
           รับสมัคร รับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษา 1
      หน่วยจัดวิทยาลัยชุมชนปัตตานี / สถานที่จัดวิทยาลัยชุมชนปัตตานี
           รับสมัคร รับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษา 1