ICCS

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่


กำหนดการหลักสูตร

ลำดับ รุ่นที่/กลุ่มที่ วันที่สอน ค่าบำรุง
การศึกษา
จำนวนที่เปิดรับ สถานที่จัด
ชื่อหลักสูตร : การผลิตขนมปังเพื่ออาชีพ
1 3/3 4 - 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 480 25 ห้องครัวฮาลาล วิทยาลัยชุมชนปัตตานี [วิทยาลัยชุมชนปัตตานี]
ชื่อหลักสูตร : การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น
2 2/2 2 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2567 480 25 โรงเรียนโรงงาน [วิทยาลัยชุมชนปัตตานี]
ชื่อหลักสูตร : การผลิตขนมปังเพื่ออาชีพ
3 2/2 2 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2567 480 25 ห้องครัวฮาลาล วิทยาลัยชุมชนปัตตานี [วิทยาลัยชุมชนปัตตานี]
ชื่อหลักสูตร : การตัดเย็บเสื้อผ้าพื้นเมือง
4 2/2 2 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2567 480 25 โรงเรียนโรงงาน [วิทยาลัยชุมชนปัตตานี]
5 1/1 6 - 28 มกราคม พ.ศ. 2567 480 25 โรงเรียนโรงงาน [วิทยาลัยชุมชนปัตตานี]
ชื่อหลักสูตร : ช่างเพ้นท์เล็บ และ เพ้นท์เฮนน่า
6 1/1 6 - 7 มกราคม พ.ศ. 2567 0 20 อาคารกระจูด วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส [วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส]
ชื่อหลักสูตร : การทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม
7 2/2 6 - 28 มกราคม พ.ศ. 2567 480 20 ห้องครัวฮาลาล วิทยาลัยชุมชนปัตตานี [วิทยาลัยชุมชนปัตตานี]
ชื่อหลักสูตร : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
8 1/1 25 ธันวาคม พ.ศ. 2566 - 9 มกราคม พ.ศ. 2567 0 30 เรือนจำจังหวัดสระแก้ว ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว [วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว]
ชื่อหลักสูตร : การทำขนมอบเบเกอรี่
9 1/1 21 - 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566 0 21 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว [วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว]
ชื่อหลักสูตร : การแปรรูปอาหาร
10 1/1 20 - 24 ธันวาคม พ.ศ. 2566 0 34 บ้านเลขที่ 30/2 หมู่ที่7 ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ [วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์]
ชื่อหลักสูตร : การทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม
11 1/1 11 - 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566 480 25 ห้องครัวฮาลาล วิทยาลัยชุมชนปัตตานี [วิทยาลัยชุมชนปัตตานี]
ชื่อหลักสูตร : การค้าออนไลน์สำหรับชุมชน
12 1/1 8 - 11 ธันวาคม พ.ศ. 2566 120 24 โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว [วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว]
ชื่อหลักสูตร : ผู้สูงอายุกับความสุขกายสบายใจ
13 1/1 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566 - 15 กันยายน พ.ศ. 2567 60 100 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด [วิทยาลัยชุมชนตราด]
ชื่อหลักสูตร : การผูกผ้าและการจับจีบผ้า
14 1/1 4 - 11 ธันวาคม พ.ศ. 2566 0 30 ศาลากลางบ้านสายตรีสิบพัฒนา ตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ [วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์]
ชื่อหลักสูตร : การผลิตขนมปังเพื่ออาชีพ
15 1/1 2 - 24 ธันวาคม พ.ศ. 2566 480 25 ห้องครัวฮาลาล วิทยาลัยชุมชนปัตตานี [วิทยาลัยชุมชนปัตตานี]
ชื่อหลักสูตร : การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น
16 1/1 2 - 24 ธันวาคม พ.ศ. 2566 480 25 ห้องครัวฮาลาล วิทยาลัยชุมชนปัตตานี [วิทยาลัยชุมชนปัตตานี]