ICCS

ข้อมูลการเปิดรับสมัคร
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (60 นก ) ปีการศึกษา2566 ภาคการศึกษา1

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนอย่างน้อยตามที่ระบบต้องการ (*) ในทุกแท็บ ก่อนกดปุ่ม บันทึก

  (ตัวอย่าง - - 2555)
  กิโลกรัม
  เซนติเมตร

ประวัติครอบครัว


  คน
  คน

ข้อมูลบิดา


-  
-  
  บาท

ข้อมูลมารดา


-  
-  
  บาท

ผู้ปกครอง


-  
  บาท

ข้อมูลผู้ที่สามารถติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน


-  

ที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ารายการใดไม่มีข้อมูล ให้ใส่ - )


ที่อยู่ปัจจุบัน ที่ติดต่อได้สะดวก


  บาท   (กรอกเฉพาะตัวเลข ตัวอย่าง 15000)

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า


    

สำเร็จการศึกษาระดับวุฒิการศึกษาสูงสุด


    

แนบไฟล์หลักฐานประกอบการสมัคร เฉพาะไฟล์นามสกุล jpg หรือ pdf ที่มีขนาดไม่เกิน 2 MB


เฉพาะไฟล์นามสกุล jpg หรือ pdf ที่มีขนาดไม่เกิน 2 MB
เฉพาะไฟล์นามสกุล jpg หรือ pdf ที่มีขนาดไม่เกิน 2 MB
เฉพาะไฟล์นามสกุล jpg หรือ pdf ที่มีขนาดไม่เกิน 2 MB