รายละเอียดข่าว

ข่าวรับสมัครการศึกษา
15 ธันวาคม พ.ศ. 2565 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
วิทยาลัยชุมชนตาก "เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566"

วิทยาลัยชุมชนตาก สถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับประกาศนียบัตร กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับอนุปริญญาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 โดยเปิดรับสมัครหลักสูตรอนุปริญญา จำนวน 5 สาขาวิชาดังนี้

  1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  2. สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย
  3. สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
  4. สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
  5. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

สนใจแจ้งความประสงค์สมัครเรียนได้ที่ : https://forms.gle/HakH4G53C5jtgNmb6

สนใจสมัครเรียนได้ที่ :
ณ วิทยาลัยชุมชนตาก ถนนพหลโยธิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพวิทยาลัยชุมชนตาก (โรงเรียนอนุบาลตากเก่า)
ณ ศูนย์การเรียนรู้ทางภาษาด้วยตนเอง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ณ หน่วยจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนตาก ทุกแห่ง

วิทยาลัยชุมชนตาก
นางสาวธิดารัตน์ ชูชื่น