ICCS

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
     ระดับการศึกษา อนุปริญญา
      หน่วยจัดวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร / สถานที่จัดโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
           รับสมัคร วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2567 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษา 1
           รับสมัคร วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2567 สาขาการจัดการอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษา 1
      หน่วยจัดวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร / สถานที่จัดศูนย์การเรียนรู้ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
           รับสมัคร วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2567 สาขาการจัดการอุตสาหกรรม(ศูนย์การเรียนรู้) ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษา 1