ICCS

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่


กำหนดการหลักสูตร

ลำดับ รุ่นที่/กลุ่มที่ วันที่สอน ค่าบำรุง
การศึกษา
จำนวนที่เปิดรับ สถานที่จัด
ชื่อหลักสูตร : การนวดไทย
1 3/1 20 กรกฎาคม - 9 กันยายน พ.ศ. 2567 750 30 ห้องเรียนวิทยาลัยชุมชนน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน [วิทยาลัยชุมชนน่าน]
ชื่อหลักสูตร : การพัฒนาลวดลายผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น
2 2/2 15 - 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 45 22 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บบ้านเกาะยวน หมู่ที่ 3 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล [วิทยาลัยชุมชนสตูล]
ชื่อหลักสูตร : ศาสนพิธีกร
3 1/1 8 - 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 150 20 หอฉัน วัดช่องลม ต.บางแก้ว อ.กระบุรี จ.ระนอง [วิทยาลัยชุมชนระนอง]
ชื่อหลักสูตร : การชงกาแฟแบบสโลว์บาร์ (SLOW BAR)
4 1/1 6 - 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 24 20 หออัตลักษณ์นครน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน [วิทยาลัยชุมชนน่าน]
ชื่อหลักสูตร : การตัดเย็บสร้างผลิตภัณฑ์
5 1/1 6 - 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 210 20 ห้อง 201 อาคาร 2 วิทยาลัยชุมชนระนอง [วิทยาลัยชุมชนระนอง]
ชื่อหลักสูตร : การพัฒนาลวดลายผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น
6 1/1 4 - 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 45 22 วิสาหกิขชุมชนกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายมุสลิม ม.2 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล [วิทยาลัยชุมชนสตูล]
ชื่อหลักสูตร : การทอผ้าขาวม้าพื้นฐาน
7 1/1 2 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม พ.ศ. 2567 48 44 ศูนย์กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านสนวนนอก ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ [วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์]
ชื่อหลักสูตร : การแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP
8 1/2 1 - 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 60 25 บ้านเลขที่ 86/2 หมู่ที่ 19 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี [วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี]
ชื่อหลักสูตร : การผูกผ้าในงานพิธีต่างๆ
9 1/1 29 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 60 25 บ้านสำโรง ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร [วิทยาลัยชุมชนยโสธร]
ชื่อหลักสูตร : การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร
10 1/1 26 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567 150 20 อาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 2 บ้านลำไพลตก ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา [วิทยาลัยชุมชนสงขลา]
ชื่อหลักสูตร : การแปรรูปอาหาร
11 5/1 26 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567 30 29 ศาลากลางบ้านหนองตาด ตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ [วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์]