รายละเอียดข่าว

ข่าวรับสมัครการศึกษา
1 สิงหาคม พ.ศ. 2566 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
วิทยาลัยชุมชนตาก "เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2/2566"

วิทยาลัยชุมชนตาก กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับอนุปริญญาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2/2566 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  ...  
โดยเปิดรับสมัครหลักสูตรอนุปริญญา จำนวน 5 สาขาวิชาดังนี้

  1. สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย
  2. สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
  3. สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
  4. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

สนใจแจ้งความประสงค์สมัครเรียนได้ที่ : https://forms.gle/WbyMpjgswAaGCpSL6  

วิทยาลัยชุมชนตาก
สำนักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนตาก