ICCS

วิทยาลัยชุมชนพังงา
     ระดับการศึกษา อนุปริญญา
      หน่วยจัดวิทยาลัยชุมชนพังงา / สถานที่จัดการศึกษาตะกั่วป่า
           รับสมัคร สาขาการพัฒนาเด็กปฐมวัย(2565) ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษา 1
           รับสมัคร สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น(2565) ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษา 1
      หน่วยจัดวิทยาลัยชุมชนพังงา / สถานที่จัดการศึกษาอำเภอเมืองพังงา
           รับสมัคร สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ(2565) ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษา 1
      หน่วยจัดวิทยาลัยชุมชนพังงา / สถานที่จัดวิทยาลัยชุมชนพังงา
           รับสมัคร สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น(2565) ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษา 1
           รับสมัคร สาขาการพัฒนาเด็กปฐมวัย(2565) ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษา 1
           รับสมัคร สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ(2565) ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษา 1
           รับสมัคร สาขาสาธารณสุขชุมชน(2565) ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษา 1
           รับสมัคร สาขาวิชาการจัดการ(2566) ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษา 1
      หน่วยจัดวิทยาลัยชุมชนพังงา / สถานที่จัดอำเภอคุระบุรี
           รับสมัคร สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น(2565) ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษา 1