ICCS

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
     ระดับการศึกษา อนุปริญญา
      หน่วยจัดวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร / สถานที่จัดโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์
           รับสมัคร รับสมัครอนุปริญญา สาขาปฐมวัย รร.วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2/2565 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษา 2
      หน่วยจัดวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร / สถานที่จัดโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
           รับสมัคร รับสมัครอนุปริญญา การจัดการโลจิสติกส์ ปีการศึกษา 2/2565 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษา 2
           รับสมัคร รับสมัครอนุปริญญา สาขาปฐมวัย ปีการศึกษา 2/2565 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษา 2
      หน่วยจัดวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร / สถานที่จัดโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
           รับสมัคร รับสมัครอนุปริญญา การจัดการโลจิสติกส์ รร.อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2/2565 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษา 2
           รับสมัคร รับสมัครอนุปริญญา การจัดการ รร.อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2/2565 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษา 2
      หน่วยจัดวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร / องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์
           รับสมัคร รับสมัครอนุปริญญา สาขาปฐมวัย ปีการศึกษา 2/2565 องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษา 2