รายละเอียดข่าว

ข่าวรับสมัครการศึกษา
4 มกราคม พ.ศ. 2566 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2566
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอนุปริญญา ปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยชุมชนแพร่เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 6 สาขาวิชา ประกอบด้วย 

1. สาขาวิชาการจัดการ

2. สาขาวิชาการบัญชี

3. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

4. สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย

5. สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ

6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

วิทยาลัยชุมชนแพร่
นางสาวผะอบ ทองคำ