ICCS

วิทยาลัยชุมชนสงขลา
     ระดับการศึกษา อนุปริญญา
      หน่วยจัดวิทยาลัยชุมชนสงขลา / เทศบาลตำบลควนเนียง
           รับสมัคร หลักสูตรอนุปริญญา ศูนย์การเรียนอำเภอควนเนียง ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษา 1
      หน่วยจัดวิทยาลัยชุมชนสงขลา / โรงเรียนสทิงพระวิทยา
           รับสมัคร หลักสูตรอนุปริญญา ศูนย์การเรียนอำเภอสทิงพระ ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษา 1
      หน่วยจัดวิทยาลัยชุมชนสงขลา / สถานที่จัดวิทยาลัยชุมชนสงขลา
           รับสมัคร หลักสูตรอนุปริญญา ศูนย์การเรียนอำเภอเทพา ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษา 1
      หน่วยจัดวิทยาลัยชุมชนสงขลา / สถานที่จัดวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
           รับสมัคร หลักสูตรอนุปริญญา ศูนย์การเรียนอำเภอหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษา 1