ICCS

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
     ระดับการศึกษา อนุปริญญา
      หน่วยจัดการศึกษาอำเภอดงหลวง / สถานที่จัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอดงหลวง
           รับสมัคร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษา 1
      หน่วยจัดการศึกษาอำเภอดอนตาล / สถานที่จัดสำนักเนกขัมมนารี
           รับสมัคร สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษา 1
      หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง / สถานที่จัดวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
           รับสมัคร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษา 1
           รับสมัคร สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษา 1
           รับสมัคร การจัดการโลจิสติกส์ ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษา 1
           รับสมัคร การจัดการโลจิสติกส์ (จ-ศ) ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษา 1
           รับสมัคร เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษา 1
      หน่วยจัดการศึกษาอำเภอหว้านใหญ่วิทยา / สถานที่จัดหว้านใหญ่วิทยา
           รับสมัคร สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษา 1