ICCS

วิทยาลัยชุมชนสตูล
     ระดับการศึกษา อนุปริญญา
      หน่วยจัดวิทยาลัยชุมชนสตูล / สถานที่จัดโรงเรียนกำแพงวิทยา
           รับสมัคร การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย (ส-อ) กำแพงวิทยา ภาคเรียน 1-2567 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษา 1
      หน่วยจัดวิทยาลัยชุมชนสตูล / สถานที่จัดวิทยาลัยชุมชนสตูล
           รับสมัคร การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ (ส-อ) วชช.สตูล ภาคเรียน 1-2567 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษา 1
           รับสมัคร การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการชุมชน (ส-อ) วชช.สตูล ภาคเรียน 1-2567 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษา 1
           รับสมัคร การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ(ส-อ) วชช.สตูล ภาคเรียน 1-2567 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษา 1
           รับสมัคร การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (ส-อ) วชช.สตูล ภาคเรียน 1-2567 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษา 1
           รับสมัคร การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย (ส-อ) วชช.สตูล ภาคเรียน 1-2567 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษา 1
           รับสมัคร การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย (จ-ศ) วชช.สตูล ภาคเรียน 1-2567 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษา 1
           รับสมัคร การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (จ-ศ) ภาคเรียน 1-2567 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษา 1
           รับสมัคร การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ (ส-อ) วชช.สตูล ภาคเรียน 1-2567 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษา 1
           รับสมัคร การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ส-อ) วชช.สตูล ภาคเรียน 1-2567 ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษา 1