ICCS

วิทยาลัยชุมชนสงขลา
     ระดับการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
      หน่วยจัดวิทยาลัยชุมชนสงขลา / สถานที่จัดวิทยาลัยชุมชนสงขลา
           รับสมัคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษา 1
     ระดับการศึกษา อนุปริญญา
      หน่วยจัดวิทยาลัยชุมชนสงขลา / เทศบาลตำบลควนเนียง
           รับสมัคร หลักสูตรอนุปริญญา ศูนย์การเรียนอำเภอควนเนียง ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษา 1
      หน่วยจัดวิทยาลัยชุมชนสงขลา / วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร(รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร)
           รับสมัคร หลักสูตรอนุปริญญา ศูนย์การเรียนอำเภอสทิงพระ ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษา 1
      หน่วยจัดวิทยาลัยชุมชนสงขลา / สถานที่จัดวิทยาลัยชุมชนสงขลา
           รับสมัคร หลักสูตรอนุปริญญา ศูนย์การเรียนอำเภอเทพา ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษา 1
      หน่วยจัดวิทยาลัยชุมชนสงขลา / สถานที่จัดวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
           รับสมัคร หลักสูตรอนุปริญญา ศูนย์การเรียนอำเภอหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2567 ภาคการศึกษา 1